top of page

RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big City Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 lok. 3.22, REGON 385087876, NIP 701-096-06-33.

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

a) Wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres obowiązywania umowy;

b) Dochodzenia i obrony przed roszczeniami (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aż do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;

c) Rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, aż do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora;

d) Wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, aż do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6) Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

bottom of page