top of page

Co to jest MPZP, czyli o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Czym jest i dlaczego jest ważny?  

działki - widok z lotu ptaka

Czym jest MPZP? 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to uchwała rady miasta lub gminy, umożliwiająca prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej. MPZP określa sposób wykorzystania danego terenu (miasta lub gminy) oraz jego przeznaczenie. Znany jest także pod nazwą "plan miejscowy" lub po prostu "plan".  


Ważne! Realizacja inwestycji niezgodnej z MPZP jest zabroniona. Niektóre inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na podstawie planu. 

 


Co znajduje się w MPZP? 


Z treści uchwały można dowiedzieć się m.in.: 

- co można wybudować na danym obszarze, 

- jak wysoki może być budynek, 

- gdzie będą drogi dojazdowe, 

- co może powstać w sąsiedztwie nieruchomości. 

Plan miejscowy nie musi obejmować całego obszaru miasta czy gminy. Może być uchwalony jedynie dla niewielkiego obszaru, np. kilku działek. 

 

Z czego składa się MPZP?


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej oraz z części graficznej


Część tekstowa zawiera: 

 • przeznaczenie terenów, 

 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

 • zasady kształtowania krajobrazu, 

 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

 • ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

 • ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 • ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania granic i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

 • szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości, 

 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 • sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

oraz inne, ustalane w zależności od potrzeb terenu. 


Część graficzna MPZP zawiera mapy obszaru objętego planem oraz jego otoczenia. 

Wśród oznaczeń znajdziemy poniższe symbole i kolory do nich przypisane: 

 • MN – zabudowa jednorodzinna 

 • MW – zabudowa wielorodzinna  

 • U – usługi  

 • P – przemysł  

 • Z – zieleń  

 • L – lasy. 

Występują także symbole łączone (np. MN/MW), co oznacza możliwość łączenia różnych funkcji. Każde z oznaczeń ma także odpowiedni sobie kolor na mapie.


działki - widok z lotu ptaka

Wypis i wyrys z MPZP 


Są to podstawowe dokumenty zawierające informacje na temat możliwości wykorzystania danego terenu. Są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz podziału czy scalenia działki. 


Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z MPZP może złożyć każdy, bez konieczności uzasadniania, dlaczego potrzebujemy takich dokumentów. Tak samo każdy taki dokument może otrzymać. Aby nie było zbyt łatwo, istnieje pewien wymóg. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie pewnych informacji, np. numeru ewidencyjnego, pełnomocnictwa czy dowodu zapłacenia opłaty skarbowej.

 


Co w przypadku, gdy na danym terenie nie ma uchwalonego MPZP lub chcemy wybudować coś, czego MPZP nie uwzględnia? 


Oczywiście nie jest tak, że MPZP zawsze jest sztywno określony i nie ma możliwości jego zmiany. Jeśli na danym terenie nie ma uchwalonego MPZP lub plan nie uwzględnia naszej inwestycji, można wystąpić o warunki zabudowy lub zmianę miejscowego planu. Wniosek należy skierować do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, w zależności od lokalizacji nieruchomości. Niestety oczekiwanie na decyzję może trwać nawet kilka lat, a samo złożenie wniosku nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawca musi dobrze uzasadnić swój wniosek - zwykłe "tak bym chciał" nie wystarczy ;)


Warunki zabudowy a plan miejscowy 


Są to dwa różne dokumenty. Zarówno MPZP, jak i decyzja o warunkach zabudowy mogą określać przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla wybranej działki. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla pojedynczej inwestycji i tylko wtedy, gdy na danym obszarze nie uchwalono MPZP. 

 

Jak złożyć wniosek o informacje dotyczące MPZP? 

Możesz to zrobić: 

 • stacjonarnie w urzędzie 

 • listownie 

  

Listę Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Lublina znajdziecie na stronie BIP Lublin
 


Comments


bottom of page